Lokalna Grupa Działania Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” działająca na terenie gmin: Szczurowa, Drwinia, Bochnia, Rzezawa, Koszyce, gmina i miasto Nowe Brzesko oraz miasto i gmina Kazimierza Wielka, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej.

Wnioski można składać w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 tys. zł.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 15.05.2018 roku do 29.05.2018 roku do godz.12:00.

Wnioski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (na płytce CD/DVD) należy złożyć na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, miejscowoś ć: Szczurowa, ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątkiw godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

UWAGA:

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio  w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/pełnomocnika/inną osobę upoważnioną.


ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1.: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów
i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych”.

WSKAŹNIK PRODUKTU: „Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,  w tym operacji innowacyjnych i lub wspierających grupy defaworyzowane”.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i  w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www. cenoma.pl
oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów  tj. 8 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione
na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
tj. www.cenoma.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30
do 15:30, oraz w czwartki w  godz. od 9:00 do 17:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000,00 zł.

Wysokość premii  na jedną operację wynosi 50 000,00 zł


WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami – 2 egzemplarze
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości, turystyki i infrastruktury w ramach działania „Wsparcie
    na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
    przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, wraz z załącznikami.
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej
    z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane
są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (14) 671-41-13,
(14) 671-40-70, od poniedziałku do środy i w piątki
w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.


Załączniki: Informacja o składaniu wniosków