Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 12 kwietnia 2018r.(czwartek) o godz. 14:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r.,poz.1875z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

 

12 kwietnia 2018r.(czwartek) o godz. 1400 

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

 

1/ Otwarcie posiedzenia  i przedstawienie porządku obrad.

2/Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian  w budżecie gminy Nowe Brzesko na 2018 rok
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudno Dolne, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko

3/Zakończenie obrad.

    Przewodniczący Rady Miejskiej

     Nowe Brzesko

    /-/Dariusz Mrozowski