Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 20 marca 2018r.(wtorek) o godz. 9:00

 


Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

20 marca 2018r.(wtorek) o godz. 900 

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja w sprawie bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

4/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

5/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

6/Interpelacje i zapytania radnych.

7/Zapytania sołtysów.

8/Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

10/Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku za rok 2017.

11/Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.

12/Podjęcie uchwał w sprawie:  

  

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Nowym Brzesku w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części budynku komunalnego o powierzchni 15m2, zlokalizowanego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 1393/13, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części ogrodzenia zlokalizowanego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Brzesko stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 1108 o pow.  2m2 stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Mniszów stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 24/1 o pow. 6m2 stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko.
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2018 rok.
 • wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na terenach Gminy Nowe Brzesko
 • zmian w budżecie gminy Nowe Brzesko na rok 2018.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach
 • udzielenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Nowym Brzesku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach, ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach, Ochotniczej straży Pożarnej w Hebdowie, ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowicach na działalność bieżącą.
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 • zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego przyjętego uchwałą Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2008r.
 • podziału gminy Nowe Brzesko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • podziału gminy Nowe Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

13/Zapytania i wnioski.

14/Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

/-/Dariusz Mrozowski