W dniu 9 marca br. w Hotelu św. Norberta w Hebdowie odbyło się spotkanie inwestorów z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Spotkanie miało na celu przedstawienie korzyści inwestorom z Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego, jakie może im dać współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym.

Krakowski Parki Technologiczny to spółką zarządzającą krakowską specjalną strefą ekonomiczną, która składa się obecnie z 35 podstref znajdujących się na terenie 36 gmin. Dzięki współpracy z KPT, firmy mogą liczyć na opiekę poinwestycyjną, szkolenia i doradztwo oraz pakiet usług parku technologicznego.

Przypominamy, że w lutym br. w pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniu dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora. Małopolskie Forum Obsługi Inwestora jest jednym z zadań Krakowskiego Parku Technologicznego w projekcie Power Up your Business in Małopolska. Małopolskie Forum Obsługi Inwestora służy wymianie doświadczeń oraz samokształceniu. To platforma  dająca możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk związanych z promocją gospodarczą oraz obsługą inwestorów pomiędzy gminami, instytucjami otoczenia biznesu oraz ekspertami.

Spotkanie w Hotelu św. Norberta w Hebdowie to efekt prowadzenia od kilkunastu miesięcy intensywnych rozmów Referatu Inwestycji i Remontów UGiM Nowe Brzesko z Krakowskim Parkiem Technologicznym w celu ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park technologiczny” na terenach Gminy Nowe Brzesko. W dniu 20 marca br. na Sesji Rady Miejskiej zostanie w tej sprawie przedłożony Radnym projekt uchwały.


Zwolnienia podatkowe na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym CIT lub PIT. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną.

Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy:

  • nałe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim oraz świętokrzyskim wynosi 55%,
  • średnie firmy mogą liczyć na 45%,
  • duże firmy – 35%.

W województwie podkarpackim pomoc jest wyższa i wynosi odpowiednio 70, 60 i 50 procent.

Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które speł­niają równocześnie dwa kryteria: zainwestują na terenie sse minimum 100 tys. euro oraz prowadzo­na przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje Rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

  • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
  • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych
  • w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

Kwota pomocy publicznej, obliczona w powyższy sposób, może być odbierana przez przedsiębiorcę w postaci nie płaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 2026 roku. Można więc powiedzieć, że przedsiębiorca de facto nie płaci podatku dochodowego w ogóle, aż do chwili wyczerpania kwoty pomocy wyliczonej na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów utworzenia nowych miejsc pracy.

/materiały KPT http://www.kpt.krakow.pl/