Pan dr Michał Kasiński wraz z zespołem Zakładu Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii UJ, którego jest pracownikiem, planuje przeprowadzić na terenie gminy Nowe Brzesko trzydniowe nieinwazyjne badania archeologiczne o charakterze powierzchniowym.

Mail od Pana dr Michała Kasińskiego: "Wraz z zespołem Zakładu Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii UJ, którego jestem pracownikiem, planujemy przeprowadzić na terenie gminy Nowe Brzesko trzydniowe nieinwazyjne badania archeologiczne o charakterze powierzchniowym. W celu uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagana jest zgoda właścicieli poszczególnych działek objętych badaniem. Zbieranie indywidualnych zgód w przypadku Małopolski jest niewykonalne ze względu na rozdrobnienie własnościowe, dlatego dopuszczalnym rozwiązaniem jest zamieszczenie na BIPie lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy ogłoszenia o planowanych badaniach. W takim wypadku osoby, które nie zgadzają się na badania, mogą zgłosić bezpośrednio do mnie chęć wyłączenia terenu spod badań"


Wnioskodawca, dr Michał Kasiński przystępuje do uzyskania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na obszarze Nowego Brzeska, oznaczonym na mapie sytuacyjnej załączonej do niniejszego pisma.

AZP to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, prowadzony od 1978 roku. Jego celem jest rejestrowanie wszystkich stanowisk archeologicznych czytelnych na powierzchni gruntu lub znanych z materiałów archiwalnych oraz stworzenie jednolitego archiwum dokumentacji całego kraju.

W ramach prowadzonych przez nas działań zarejestrujemy nowe stanowiska archeologiczne oraz zweryfikujemy stanowiska już zarejestrowane.

Planowane archeologiczne badania powierzchniowe polegają na przejściu po powierzchni gruntu i zebraniu widocznych na powierzchni zabytków archeologicznych, wraz z ewentualną ingerencją w warstwę orną (nie głębiej niż na 15 cm od powierzchni gruntu). Prowadzone będą w marcu (termin uzależniony od warunków pogodowych) i trwać będą około 3 dni. Nie spowodują żadnej szkody na Państwa terenie.

Wnioskodawca, dr Michał Kasiński informuje o możliwości nieudzielenia zgody na prowadzenie badań archeologicznych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanych badań.
Oświadczenie w tym zakresie należy przedłożyć telefonicznie (Michał Kasiński, 693 451 010) w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy/Miasta.

PODANIE dotyczące przeprowadzenia badań archeologicznych