Informujemy, że w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie, będzie możliwa wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe.

Gmina Nowe Brzesko planuje wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotację na wyminę źródeł ogrzewania w ramach ogłoszonego naboru do Programu Ograniczania Niskiej Emisji(PONE).

Celem programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.


OSOBY ZAINTERESOWANE SKORZYSTANIEM Z DOTACJI DO WYMIANY KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOCIOŁ GAZOWY MOGĄ SKŁADAĆ DEKLARACJE UDZIAŁU W PONE  w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

Referat Komunalny, pokój nr 14

 w dniach od 05.02.2018 r. - do 16.02.2018 r.

UWAGA!!

TERMIN I GODZINA WPŁYWU W/W DEKLARACJI

NA DZIENNIK PODAWCZY URZĘDU

BĘDZIE DECYDOWAĆ O KOLEJNOŚCI PRZYZNANIA  WW. DOTACJI

DEKLARACJA UDZIAŁU W PONE

DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA (kliknij link)


       

Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, polegającej na likwidacji pieców węglowych, kotłów starej generacji opalanych węglem, kotłowni koksowo – węglowych,zwanych dalej „źródłem ciepła opalanym paliwem stałym” oraz trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci: ogrzewania gazowego.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  1. demontażu kotła, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  2. montażu nowego kotła na gaz.

Moc nowego kotła musi być niższa od mocy kotła likwidowanego co najmniej o 20%.

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!

Po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu planowanych działań, mieszkańcy którzy złożą wniosek oraz zostaną zakwalifikowani do dofinansowania w ramach PONE będą zapraszani do podpisania umów dotacji celem realizacji inwestycji.

Maksymalne dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze.

Wkład własny Gminy wyniesie 21%. Jednak ostateczna wysokość dotacji z WFOŚiGW w Krakowie znana będzie dopiero po ogłoszeniu wyników naboru do PONE i uzależniona będzie od liczby złożonych przez inne Gminy wniosków, kwoty złożonych przez nie wniosków i puli dostępnych środków.


Etapy realizacji zadania:
1. Złożenie przez mieszkańca wstępnej Ankiety o dofinansowanie (złożenie ankiety nie oznacza przyznania dotacji)

2. Na podstawie zebranych Ankiet Gmina składa wniosek o dofinansowanie działań na rok 2018, a po jego akceptacji, o ile wniosek złożony przez Gminę uzyska wystarczającą liczbę punktów i zakwalifikuje się do  dofinansowania w ramach dostępnej alokacji  środków, podpisuje umowę z WFOŚiGW i rozpoczyna rozpatrywanie ankiet.

3. Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Nowe Brzesko a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji, określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji).


Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów !!!

4. Realizacja inwestycji (mieszkaniec likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła oraz wybiera wykonawcę)

5. Przy podpisaniu umowy wnioskodawca winien przedłożyć Gminie do wglądu prawomocne pozwolenie na budowę instalacji  gazowej wydane przez Starostwo Powiatowe  w Proszowicach. Osoby, które w chwili podpisania umowy nie okażą stosownego pozwolenia, zostaną przeniesione na koniec listy osób oczekujących.

6. Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji

7. Mieszkaniec gromadzi niezbędne do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, dokumentację techniczną, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.

8. Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Referacie Komunalnym UGiM Nowe Brzesko w terminie określonym umową dotacji

9. Gmina Nowe Brzesko składa wniosek o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

10. Po akceptacji wniosku przez WFOŚiGW Gmina otrzymuje środki.

11. Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca. (termin przelania dotacji
jest uzależniony od przelania środków przez WFOŚiGW)

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Fundusz. Zadania muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym. Kotły  powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.