Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 110/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz 1875 z późn. zm.), art. 4 ust 1, art. 5 ust. 4, art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.:Dz. U. 2016, poz.1817 późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/181/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 02 stycznia 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
  2. Celem konkursu jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu oraz popularyzację wszelkich form aktywności fizycznej.

§ 2

Szczegółowe zasady konkursu określają:

  1. Regulamin, w brzmieniu jak w załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wzór karty oceny oferty realizacji zadania publicznego, w brzmieniu jak w załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.