Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 13 grudnia 2017r.(środa) o godz. 9:00

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r.,poz.1875) Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

13 grudnia 2017r.(środa) o godz. 900 

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Proponowany porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

3/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.

4/Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.

5/Interpelacje i zapytania radnych.

6/Zapytania sołtysów.

7/Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8/Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

9/Informacja w sprawie stawek podatków i opłat na rok 2018.

 • podatku rolnego.
 • podatku od środków transportowych.
 • opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasenta.

10/Podjęcie uchwał w sprawie:     

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017r.
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXIII/126/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r.
 • wyrażenia zgody na przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 dla Sołectwa Nowe Brzesko z przeznaczeniem na „Rozpoczęcie budowy nowego budynku klubowego dla LKS „Nadwiślanka” Nowe Brzesko – I etap”
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ul. Mogilska Nr 25, 31-542 Kraków dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz-Kraków na odcinku w km ok. 314+400 – 315+480 w miejscowości Hebdów i Nowe Brzesko Gmina Nowe Brzesko”
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ul. Mogilska Nr 25, 31-542 Kraków oraz Gminą Koszyce dotyczącą wspólnej realizacji zadania pn.: ”Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz-Kraków w km 307+959 – 308+910 w miejscowości Dolany, Gmina Koszyce oraz  Sierosławice Gmina Nowe Brzesko”

11/Informacja w sprawie skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej Nowe Brzesko.

12/Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

13/Zapytania i wnioski.

14/Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Nowe Brzesko

 /-/Dariusz Mrozowski