Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuję, że przeznaczono do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Nowe Brzesko.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 229/3  o powierzchni 0,1960 ha położona w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KR1H/00012482/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Zamiejscowy Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach. Nieruchomość wolna od obciążeń. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 166 455,75 zł oraz na nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działek o numerze ewidencyjnym 441/3 o pow. 0,0622 ha i 441/9 o pow. 0,0575 ha położonych w obrębie Hebdów, gmina Nowe Brzesko, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KR1H/00034902/7, prowadzona w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Zamiejscowy Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 682,00 + podatek VAT.

Procedura przetargowa na w/w działki będzie uruchamiana na wniosek osoby zainteresowanej jej nabyciem w drodze rokowania.

Do zawarcia umowy w drodze negocjacji dochodzi bowiem z chwilą, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Cena nieruchomości ustalona w drodze negocjacji cenowej wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo po zawarciu umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości. 

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Turalińska-Grucela – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w pok. nr 14, tel. 12 385-01-08 w godzinach pracy urzędu.