Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 września do 25 października 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Celem ma być opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, publikacji map, bądź folderów promujących obszar LGD.


Termin naboru: 26 września – 25 października 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

  • minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł
  • maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 30 tyś na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: www. lgd.witkac.pl. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w dniach od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7:30 – 15:30, w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze, jest warunkiem ważnego
 i skutecznego złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”: www.cenoma.pl

 


Załączniki:

  1. informacja o naborze wniosków
  2. nabór wniosków