Od dnia 17 czerwca 2017 roku, osoba, która planuje wycinkę drzew na swojej nieruchomości musi zgłosić to w urzędzie. Wprowadzenie obowiązku zgłoszenia planowanej wycinki przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą pozwoli objąć kontrolą masowe w ostatnim czasie wykonywane wycinki.

 

Gmina po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzi oględziny w okresie 21 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Następnie na podstawie oględzin zdecyduje, czy wniesie sprzeciw wobec usunięcia drzew i krzewów szczególnie cennych z punktu widzenia wymogów ochrony przyrody. Jeżeli tak się stanie, wycinka będzie zablokowana.

Osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia, muszą liczyć się z karami. Grożą one również tym, którzy wytną drzewa mimo sprzeciwu gminy

Zgodnie z ustawą maksymalna stawka za wycinkę nie może przekraczać 500 zł za jeden centymetr obwodu usuniętego drzewa. O ich ostatecznej wysokości zdecyduje minister środowiska. A z przygotowanego projektu rozporządzenia wynika, że od 17 lipca będą obowiązywały znacznie niższe stawki, niż określa to ustawą.        

Istotną zmianą jest również to, że osoby, które w terminie pięciu lat od oględzin dokonanych w związku ze zgłoszeniem wystąpiły o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, która miałaby być realizowana na części nieruchomości, z której zostało usunięte drzewo, organ będzie miał obowiązek nałożenia na właściciela opłaty za jego usunięcie.

opracował: Referat Komunalny UGiM Nowe Brzesko