Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) godz. 15:30. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) godz. 9-tej. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, 20 czerwca 2017r. (wtorek) godz 9-tej.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w dniu:

19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 15 30

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu Nr 29 /2017 oraz protokołu Nr 30 /2017 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

3/Informacja na temat wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich (opłata za energię, wpływy z wynajmu).

4/Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

5/Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.

6/Zmiany w budżecie Gminy Nowe Brzesko na rok 2017.

7/Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowe Brzesko na lata 2017-2020.

8/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudno Dolne, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.

9/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Brzesko części działki o nr ewidencyjnym 108/4 o powierzchni 0,0107 ha położonej w miejscowości Śmiłowice będącej własnością Pani Cecylii Jakubiak.

10/Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia Roku Jubileuszowego w Gminie Nowe Brzesko.

11/Zapytania i wnioski.

12/Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji:

Wojciech Dzióbek

 


Posiedzenie  Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu,   Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, odbędzie się w dniu:

 

19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3/Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za rok 2016

 • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2016
 • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
 • projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016

4/Zmiany w budżecie Gminy Nowe Brzesko na rok 2017.

5/Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowe Brzesko na lata 2017-2020.

6/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudno Dolne, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.

7/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Brzesko części działki o nr ewidencyjnym 108/4 o powierzchni 0,0107 ha położonej w miejscowości Śmiłowice będącej własnością Pani Cecylii Jakubiak.

8/Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia Roku Jubileuszowego w Gminie Nowe Brzesko.

9/Zapytania i wnioski.

10/Zakończenie obrad.

Przewodniczące komisji:  Belska Renata, Chmurzyńska Renata.


  

 

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, odbędzie się w dniu:

 

20 czerwca 2017r. (wtorek) o godz 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

2/Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

 

3/Ocena stanu bezpieczeństwa osób i porządku publicznego :

a)spotkanie z przedstawicielem KP Policji w Proszowicach i omówienie n/w spraw:

 • omówienie sytuacji kryminalno-porządkowej na podstawie statystyk zdarzeń na terenie Gminy Nowe Brzesko

 • problem narkotyków i dopalaczy

 • wandalizm na terenie gminy

 • bezpieczeństwo na drogach, wypadki, nietrzeźwość

 • bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły

 • bezpieczeństwo i przygotowanie do wakacji – działania profilaktyczne: pogadanki, kontrole boisk i miejsc zbiórek młodzieży

 • sprzedaż alkoholu dla nieletnich

b)dokonanie oceny współpracy z podmiotami mającymi wpływ na bezpieczeństwo w Gminie przez przedstawiciela KP w Proszowicach i oczekiwania w tym zakresie
c)ocena systemu monitoringu ulicznego i w budynkach użyteczności publicznej np. w szkołach, na bezpieczeństwo mieszkańców – stopień wykorzystania.

 

4/Ocena bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w Gminie Nowe Brzesko

a)spotkanie z przedstawicielem SANEPID

b)spotkanie w powiatowym lekarzem weterynarii

c)przedstawienie przez UGiM planowanych przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków sanitarnych, ochronę zdrowia mieszkańców i ochronę środowiska

 • plany w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie

 • plany w zakresie ochrony powietrza – wymiana nie ekologicznych źródeł energii

 • estetyka miasta Nowe Brzesko i poszczególnych wsi

 

5/Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Brzesko za rok 2016

 • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko za rok 2016

 • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

 • projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016

 

6/Zmiany w budżecie Gminy Nowe Brzesko na rok 2017.

7/Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowe Brzesko na lata 2017-2020.

8/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudno Dolne, Gmina Nowe Brzesko, będącej własnością Gminy Nowe Brzesko.

9/Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Brzesko części działki o nr ewidencyjnym 108/4 o powierzchni 0,0107 ha położonej w miejscowości Śmiłowice będącej własnością Pani Cecylii Jakubiak.

10/Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia Roku Jubileuszowego w Gminie Nowe Brzesko.

11/Zapytania i wnioski.

12/Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji: Polak Jan